Základní škola a Mateřská škola Smržice
Základní škola a Mateřská škola
Smržice

Informace k zápisu do MŠ

Více zde

Základní a Mateřská škola Smržice, příspěvková organizace, Zákostelí 143, 798 17 Smržice,

tel.: 582 381 101

Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Počet volných míst v mateřské škole pro rok 2019/2020: 43.


Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná dne května a 10. května 2019 od 9.00 do 12.00 hodin ve třídě Broučků Mateřské školy Smržice, Zákostelí 635. K zápisu zákonný zástupce dítěte přinese svůj občanský průkaz, rodný list dítěte (u cizinců pas) a vyplněnou 6ádost o přijetí a lékařem potvrzený Evidenční list dítěte, které si může vyzvednout osobně v mateřské škole.

Spádová mateřská škola přednostně přijme všechny děti, které do 31.8.2019 dovrší nejméně 3 roky a mají trvalý pobyt ve Smržicích.

Dále budou přijaty děti seřazené podle datumu narození od nejstaršího po nejmladší a to takové, které dovrší nejméně dvou let do 31.8.2019 a mají trvalý pobyt ve Smržicích.

Při nenaplnění kapacity budou přijaty i děti, které nemají trvalý pobyt ve Smržicích a to podle datumu narození od nejstaršího po nejmladší.

O přijetí či nepřijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání rozhodne Mateřská škola  prostřednictvím ředitelky školy ve správním řízení.

o Pro účely správního řízení ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude   uchazeči přiděleno registrační číslo.

o Před vydáním rozhodnutí budou mít zákonní zástupci možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to 13.5. 2019 v době od 12.00 – 15.00hodin.

o Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude vyvěšen na veřejně přístupném místě (vstupní dveře budovy) a na www stránkách školy (www.zssmrzice.cz) po dobu 15 dnů s datem zveřejnění seznamu. O přijetí dítěte bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte v mateřské škole (§ 67 os. 2 zákona č. 500/2004, správního řádu), toto rozhodnutí nebude zákonným zástupcům v písemné podobě doručováno, ale mohou o jeho vydání požádat.

o Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonnému zástupci zásilkou do vlastních rukou.

o Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zákonným zástupcům sděleno do 30 dnů ode dne podání žádosti.


Informace o předškolním vzdělávání (PV):

PV se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušební doby pobytu dítěte v maximální délce 3 měsíce. Zkušební pobyt není možné stanovit dítěti, pro které je PV povinné.


Informace o povinném předškolním vzdělávání (PV):

Povinné PV pro školní rok 2019/2020 se vztahuje na děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou 5 let a starší (odklad školní docházky).

Tato povinnost se vztahuje:

o na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,

o na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,

o na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

o na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud dítě, které do 31. 8. 2019 dovrší 5 let, ještě nedochází do mateřské školy, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jiné vybrané mateřské škole v termínu zápisu pro PV.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné PV je považováno za přestupek.

Povinné PV se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.


Další informace:

Dále rodiče upozorňujeme, že na základě nového zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový občanský zákoník účinný od 01. 01. 2014, dále jen „NOZ“), mají rodiče povinnost a právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (tj. s naší školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (škola), tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče. Ale pozor však - v případě, že by ve výše uvedené věci (přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání) vznikl vzájemný nesoulad zákonných zástupců – třetí strana tj. škola nebude dle ust. § 32 NOZ přihlížet k projevu vůle žádného z nich. Nedohodnou-li se rodiče v dané záležitosti, která je pro dítě významná, zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne jedině soud na návrh rodiče – do doby, kdy v dané věci rozhodne soud, škola v žádném případě do rozhodnutí soudu nebude o přijetí či nepřijetí rozhodovat a správní řízení se ve věci přijetí formou usnesení v souladu s ust. § 64 odst. 1 písm. c) přeruší, popř. dle ust. § 66 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu zastaví a odkáže rodiče v souladu s ust. § 877 NOZ na soud, tak jak předem uvedeno.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 (dítě s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem) rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

 

Ve Smržicích 27.3.2019                        Bc.Veronika Přikrylová – vedoucí učitelka MŠ

Datum vložení: 27. 3. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 16. 2. 2020 17:46

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, úterý 16. 7. 2024
slabý déšť 29 °C 19 °C
středa 17. 7. zataženo 27/18 °C
čtvrtek 18. 7. jasno 27/15 °C
pátek 19. 7. jasno 29/16 °C

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola Smržice, příspěvková organizace

Zákostelí 143, 798 17 Smržice

tel: 582 381 101,  733 443 314

reditelka.zssmrzice@centrum.cz

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když dne ubývá, horka přibývá.

Pranostika na akt. den

Deštivé léto horší podzimku.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4